0(0)

จ30215 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ  30215 รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่  1               เวลา   40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                 ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียงคําและประโยค
การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้คําศัพท์สํานวน ภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีนสามารถฟัง ดูพูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคมตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาต่อ

ผลการเรียนรู้
1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
รวมทั้งสิ้น 4 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถจำการแนะนำตนเองเป็นภาษาจีนได้หลังจากฟังผู้สอนอธิบาย
  • 2. ผู้เรียนสามารถแนะนำตนเองและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
  • 3. ผู้เรียนสามารถทักทายเป็นภาษาจีนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง
  • 4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

第一课 自我介绍

生词 (คำศัพท์)00:00:00
语法 的 非常 (ไวยากรณ์的 非常 )
会话(บทสนทนา)
介绍自己 แนะนำตัวเอง

第二课 我买了一件毛衣

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • PPT

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5