0(0)

จ30219 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ  30219 รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่  1              เวลา   40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต

           ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟังพูดอ่านเขียนคําอธิบายบทสนทนาข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็น ความเรียงตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบใช้ประโยคตามโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและใช้ ประโยคต่างๆ ได้ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะทางภาษา การพูด ฟัง อ่านและเขียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณ์จริง/จําลอง มีความรู๎ความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถตามทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการใช้ชีวิต การทํองเที่ยวและวัฒนธรรม จีน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษารู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าใจตีความและแสดง ความคิดเห็นต่อข้อความข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม การทํองเที่ยวและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ผลการเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการใช้ชีวิต การทํองเที่ยวและ วัฒนธรรมจีน 2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเรื่องราว เหตุการณ์จากสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่กําหนดให้ได้

3. ผู้เรียนสามรถอ่านและเขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรจีน

4. สามารถสื่อสารถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน

5. ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของศัพท์ได้อย่างถูกต้องหลังจากฟังผู้สอนอธิบาย
  • 2. ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
  • 3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

第一课 数字

การนับตัวเลขภาษาจีน 1-10 ด้วยสัญลักษณ์มือ
复习课文(ทบทวนก่อนสอบ)00:00:00
生词 (คำศัพท์)
数数字 (การนับเลข ภาษาจีน)
绕口令 อ่านออกเสียงเลขภาษาจีน

第二课 今天天气怎么样?

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

540 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • PPT

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4