4.00(1)

จ30223 ภาษาจีนรอบรู้ 1 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา จ  30223 รายวิชา ภาษาจีนรอบรู้ 1                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่  1               เวลา   40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                   อ่าน เขียน สัทอักษรโดยออกเสียงสระ กลุ่มคำ และประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง เขียนอักษรจีนถูกต้องตามหลักการเขียน ใช้ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน คำอธิบาย บทสนทนา ข้อความที่เป็นความเรียงและไม่เป็นความเรียง ตลอดจนเข้าใจภาษาท่าทางในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลข่าวสารใช้ประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้สื่อความหมายตามบริบทต่างๆในการสนทนา ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้อง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจตีความต่อ

ข้อความ ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิ                                    ภาพ เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถอ่าน เขียนและออกเสียงสัทอักษรได้
2. เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. ใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องตามหลัก
4. เรียกชื่อขีดพื้นฐานในอักษรจีนได้ถูกต้อง

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้ บอกคำศัพท์ อ่านออกเสียงและเขียนรูปประโยคได้อย่างถูกต้องหลังจากได้ฟัง
  • ผู้สอน บรรยาย
  • 2. ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้องหลังได้ฟังผู้สอนอธิบาย
  • 3. ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและตระหนักในเรื่องการพูดเขียนภาษาจีน

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

第四课 你们也被邀请了

คำศัพท์
บทสนทนา
ไวยากรณ์
แบบฝึกหัด
การมอบหมายงาน

第五课 这种活动年年都有

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

540 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาให้มากขึ้นโดยการยกตัวอย่างหลายๆสถานการณ์

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • PPT

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6