5.00(1)

ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ว30243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/3 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ของราก ลำต้น และใบ ของพืชดอก การคายน้ำของพืช การลำเลียงน้ำของพืช การลำเลียงธาตุอาหารของพืช การลำเลียงสารอาหารของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง โฟโตเรสไพเรสชัน กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4 กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM ปัจจัยบางประการ ที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธ์พืช การวัดการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายและเปรียบเทียบลักษณะของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืชดอก
 2. บอกลักษณะเซลล์คุมอธิบายกลไกการคายน้ำทางปากใบ การคายน้ำเป็นหยด และวัดอัตราการคายน้ำ
 3. อธิบายลักษณะ หน้าที่ ตำแหน่งที่พบเซลล์พืชประเภทต่าง ๆ และเรียงลำดับชั้นเนื้อเยื่อของรากและลำต้น
 4. เปรียบเทียบโครงสร้างภายในระหว่างรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ และระหว่างลำต้นพืชใบเลี้ยงและเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
 5. อธิบายการเจริญเติบโตขั้นปฐมภูมิและการเจริญเติบโตขั้นทุติยภูมิของพืช
 6. อธิบายการลำเลียงน้ำธาตุอาหารและอาหารในพืช
 7. อธิบายความสำคัญของธาตุอาหารและผลที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร
 8. สรุปขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและวิเคราะห์ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต
 9. อธิบายโครงสร้างของคลอโรพลาสต์และระบุบริเวณที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
 10. เปรียบเทียบโครงสร้างภายในของใบพืช C3 และใบพืช C4
 11. เปรียบเทียบการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 พืช C4 และพืช CAM
 12. อธิบายผลของปัจจัยบางประการต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
 13. อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก การเกิดผลและการงอกของเมล็ด
 14. เขียนกราฟและอธิบายกราฟการเจริญเติบโตของพืช
 15. จำแนก บอกหน้าที่และยกตัวอย่างสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 16. อธิบายและยกตัวอย่างการตอบสนองของพืชที่เกิดจากสิ่งเร้า การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง

 

รวมทั้งหมด 16 ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เนื้อเยื่อพืช ม.5
VDO วิชาชีววิทยา – เนื้อเยื่อพืช
การศึกษาเนื้อเยื่อพืช
แบบบันทึกผล เรื่อง เนื้อเยื่อพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การตอบสนองของพืช

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

336 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.5 เล่ม 1

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 /5/3