4.00(1)

ญ20203 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาคำศัพท์ วลี สำนวน ประโยค บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างประโยคพื้นฐานคำลักษณะนาม คำแสดงตำแหน่ง คำช่วย ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

ตัวอักษร カタカナ

วรรค ア~サ2:29
วรรค ア4:49
วรรค カ4:47
วรรค サ4:47
วรรค タ~ハ2:19
วรรค タ4:51
วรรค ナ4:45
วรรค ハ4:44
วรรค マ~ン2:20
วรรค マ4:48
วรรค ヤ3:09
วรรค ラ4:46
วรรค ワ3:06
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ

カタカナ (เสริม1)

カタカナ(เสริม2)

แบบคัดตัวอักษร

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจง่าย รวดเร็ว สื่อการสอนสวยงาม ดึงดูดใจนักเรียน

เรียน