4.00(1)

ญ30201 ภาษาญี่ปุ่น 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

 รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียงตัวอักษร  คำ   กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ   ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่านสั้นๆ  พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน   เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ   ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ   เขียนภาพ  แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความเครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย  เข้าใจและนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยการ ใช้ภาษาสื่อสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่นทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษารักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  รักความเป็นไทย   สามารถใช้ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน

ตัวอักษร 「ひらがな」

บทเรียน ひらがな「あ~さ」35:21
คลิป あ4:28
คลิป か4:25
คลิป さ4:36
แบบฝึกหัดวรรค あ~さ
แบบทดสอบวรรค あ~さ
ひらがな「た~は」23:40
คลิป た4:31
คลิป な5:00
คลิป は4:45
แบบทดสอบวรรค た~は
แบบฝึกหัดวรรค た~は
ひらがな「ま~ん」23:27
คลิป ま4:54
คลิป や3:13
คลิป ら4:39
คลิป わ3:14
แบบทดสอบวรรค ま~ん
แบบฝึกหัดวรรค ま~ん
คลิปเพลง あ~ん1:54

มารู้จักญี่ปุ่นกันเถอะ

การนับเลข 「数字」

สำนวนญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การออกเสียงรูปแบบต่างๆ 「発音」

ตัวอักษร 「カタカナ」

第1かあいさつ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาในการเรียนเป็นเนื้อหที่ดี เป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานก่อนที่จะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น