4.00(1)

ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

เรียนรู้การผันคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นเป็นรูปต่าง ๆ ได้แก่ รูปขอร้อง รูปชักชวน รูปพจนานุกรม รูปอดีตแบบธรรมดา เพื่อไว้ใช้ในสำนวนต่าง ๆ รู้จักการถามและตอบโดยบอกเหตุผลประกอบ ใช้คำช่วยแสดงอุปกรณ์ในการทำกริยา พูดบอกเส้นทางการเดินทาง บริเวณที่เคลื่อนผ่าน บอกรูปร่าง หน้าตา นิสัย และงานอดิเรกของเพื่อนได้ เรียนรู้การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนาม จำนวนสัปดาห์ เดือน ปี พูดเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ จากความเป็นจริง และจากความคิดเห็นส่วนตัว โครงสร้างประโยคที่มีกรรมรอง บอกประสบการณ์ที่เคยทำมา ขั้นตอนในการกระทำบางสิ่งบางอย่าง พูดคุยเกี่ยวกับการให้ และการรับของ ยกตัวอย่างการกระทำได้

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

27 บทเรียน

一日のせいかつ (だい5か)

どうしคำกริยา17:01
N(คำนาม) を V(คำกริยา)32:43
สถานที่ で V(คำกริยา)17:18
คำบอกความถี่ในภาษาญี่ปุ่น29:18
แบบฝึกหัดเรื่องคำกริยา
แบบฝึกหัด เรื่อง สถานที่ で V
แบบทดสอบคำกริยา
แบบทดสอบ สถานที่ で V

かいもの (だい6か)

やすみの日1 (だい7か)

やすみの日2 (だい8か)

かぞく(だい9か)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (19 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาเป็นการสอนเรื่องไวยกรณ์ในภาษาญี่ปุ่น จัดทำสื่อการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเรียนได้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีสื่อการสอนที่ทันสมัย สวยงาม

เรียน