0(0)

ญ30204 ภาษาญี่ปุ่น4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

เรียนรู้การผันคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นเป็นรูปต่าง ๆ ได้แก่ รูปขอร้อง รูปชักชวน รูปพจนานุกรม รูปอดีตแบบธรรมดา เพื่อไว้ใช้ในสำนวนต่าง ๆ รู้จักการถามและตอบโดยบอกเหตุผลประกอบ ใช้คำช่วยแสดงอุปกรณ์ในการทำกริยา พูดบอกเส้นทางการเดินทาง บริเวณที่เคลื่อนผ่าน บอกรูปร่าง หน้าตา นิสัย และงานอดิเรกของเพื่อนได้ เรียนรู้การเชื่อมคำคุณศัพท์และคำนาม จำนวนสัปดาห์ เดือน ปี พูดเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ จากความเป็นจริง และจากความคิดเห็นส่วนตัว โครงสร้างประโยคที่มีกรรมรอง บอกประสบการณ์ที่เคยทำมา ขั้นตอนในการกระทำบางสิ่งบางอย่าง พูดคุยเกี่ยวกับการให้ และการรับของ ยกตัวอย่างการกระทำได้

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

かぞく

かぞくのことば18:46
辞書形15:14
辞書形220:13
Nが好きです。7:57
Nことができます。8:09
การมอบหมายงาน

きょうしつ

こうつう

ともだち

タイと日本

แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.16 (31 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

183 ผู้เรียน

เรียน