4.00(1)

ญ30205 ภาษาญี่ปุ่น 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

เรียนรู้การผันคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นเป็นรูปต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นจากภาษาญี่ปุ่น 4 ได้แก่ รูปต้องทำ รูปไม่ต้องทำ รูปห้ามปราม รูปขออนุญาต การเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำวิเศษณ์เพื่อใช้ขยายกริยา การบอกที่มาของแหล่งข่าวที่ได้ยินได้ฟังมา การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆ การใช้คำกริยาแสดงการเพิ่มหรือลดลงของจำนวนสถิติต่างๆ การใช้กริยาเชื่อมต่อเนื่อง
การอ่านกราฟรูปภาพเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาข้อมูลที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัย ทั้งกราฟเส้น
กราฟแท่ง กราฟวงกลม การผันและการใช้กริยารูปแสดงความตั้งใจ การใช้คำอุปมาอุปมัย การใช้รูปเงื่อนไข การใช้คำช่วยแสดงระยะเวลาและการเชื่อมกริยาเพื่อแสดงการคงอยู่ของกริยาขณะที่เกิดอีกกริยาหนึ่งขึ้น

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

きょうしつ (だい10 か)

てけい การผันคำกริยารูปて22:06
วิดีโอเพิ่มเติม การผันคำกริยารูปて22:20
てください。8:41
วิดีโอเพิ่มเติมてください。/ てくださいませんか。15:37
Vてくださいませんか。15:01
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ

こうつう (だい11か)

ともだち (だい12か)

びょうき

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (19 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาในการเรียนนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สื่อการสอนน่านสนใจ

เรียน