4.00(1)

ญ30207 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรมของญี่ปุ่น ซึ่งสะท้องให้เห็นสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนวคิด ทัศนคติของชาวญี่ปุ่นอธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียนใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้นค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

こどもの日

子供の日ประวัติวันเด็กผู้ชายหรือวันเด็กของญี่ปุ่น7:33
การพับธงปลาคาร์ฟ แบบที่ 16:20
การพับธงปลาคาร์ฟ แบบที่ 220:48
การพับหมวกคาบูโตะ แบบที่ 13:37
การพับหมวกคาบูโตะ แบบที่ 29:31
แบบฝึกหัดเรื่อง こどもの日
แบบทดสอบเรื่อง こどもの日
การมอบหมายงาน

てるてるぼうず

しょどう

たなばた祭り

おもしゃ

おぼん祭り

お辞儀 (おじぎ)

ごみ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (19 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาในการเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่น เนื้อหามีความทันสมัยเข้าใจง่าย สื่อการสอนสวยงาม

เรียน