4.50(2)

ญ30211 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องคำแนะนำ คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวสถานการณ์ในชีวิตประจำวันประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช้คำขอร้องให้คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง และคำอธิบายตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมพูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจำวันพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

だい8かのかんじ

やすみのひ23:59
木のかんじ3:30
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ だい8かのかんじ

だい9かのかんじ

だい10かのかんじ

だい11かのかんじ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (19 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนน่าสนใจ สื่อการสอนสวยงามเหมาะกับระดับชั้น

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน