0(0)

ญ30213 ญี่ปุ่นท่องเที่ยว 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

รู้จักประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ประเทศญี่ปุ่น4:24
การเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น6:55
ความเป็นประเทศญี่ปุ่น 142:58
ความเป็นประเทศญี่ปุ่น 29:52
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน

ญี่ปุ่น ประเทศแปลก

การคมนาคมในประเทศญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

728 ผู้เรียน

เรียน