4.00(1)

ญ30217 ภาษาญี่ปุ่นรอบรู้ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

だい5かのかんじ

一日のせいかつの かんじ19:21
すうじのかんじ118:50
すうじのかんじ211:46
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ

だい6かのかんじ

だい7かのかんじ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (19 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนและสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เช้าใจง่าย ชัดเจน สื่อการสอนสวยงาม

เรียน