4.00(2)

ญ30221 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียงตัวอักษร  คำ   กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ   ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่านสั้นๆ  พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน   เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ   ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ   เขียนภาพ  แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความเครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย  เข้าใจและนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยการ ใช้ภาษาสื่อสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่นทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษารักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  รักความเป็นไทย   สามารถใช้ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

ตำราออนไลน์ Marugoto A1

หนังสือประกอบ A1 Rikai
หนังสือประกอบ A1 Katsudo

第6か  やすみのひ  1?

สามารถสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก และชักชวนคู่สนทนาทำกิจกรรมต่างๆได้

第7か まち?

สามารถบรรยายการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ และสามารถอธิบายรูปลักษณ์ของสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆได้

第8か かいもの?

สามารถสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขาย และบอกความต้องการของตนเองได้

第9か やすみのひ 2?

เข้าใจเกี่ยวกับคำสันธานต่างๆ และสามารถอธิบายเรื่องราวในอดีตต่างๆได้

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

มีการจัดทำเนื้อหาการเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน บทเรียนทันสมัย น่าสนใจนักเรียนได้รับความรู้มาก

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน