4.00(2)

ญ30223 ภาษาญี่ปุ่น อ่านเขียน ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน โดยอ่านออกเสียงตัวอักษร  คำ   กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ   ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่านสั้นๆ  พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน   เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ   ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ   เขียนภาพ  แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความเครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย  เข้าใจและนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยการ ใช้ภาษาสื่อสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่นทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษารักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  รักความเป็นไทย   สามารถใช้ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

สารบัญรายวิชา

38 บทเรียน

レッソン 6 やすみのひ

趣味について話0:26
インタビュー ①0:26
休みの日何をするか話0:23
อธิบายรายละเอียด จากป้ายประกาศ
イベント行くかどうか言います。0:23
インタビュー ②0:55
友達といっしょにでかけるかどうか話します。①0:20
友達といっしょにでかけるかどうか話します。②0:30
インタビュー ③0:55

レッソン 7 まち

レッソン 8 かいもの

レッソン 9 休みの日

勉強し方

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (17 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

728 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับระดับชั้น มีสื่อการสอนที่สวยงาม ทันสมัยจูงใจนักเรียนในการเรียน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน