4.00(1)

ญ30225 สนทนาภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเลือกและใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจง คำอธิบาย ได้อย่างคล่องแคล่วพูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสมพูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรม ประสบการณ์ข่าว/เหตุการณ์ อย่างมีเหตุผลใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปความรู้หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสาธิต กระบวนการปฏิบัติหรือลงมือทำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น รู้จักใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น และเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

第10 課 の漢字

かんじ16:29
まあまあ5:04
やばい5:32
会社のぶんしょ00:00:00
どうして/なぜ/何で00:00:00
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบ

第10課のまんがまとめ

第11課の漢字

第11課のまんがまとめ

第12課の漢字

第12課のまんがまとめ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (19 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

439 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

มีการจัดเนื้อหาในบทเรียนดี น่าสนใจ นักเรียนได้รับความรู้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น และสนุกสนาน

เรียน