2.67(3)

ต20201 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน ความเหมือนหรือความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลอง และ ประเพณีตามวัฒนธรรมของเกาหลีกับของไทย อ่านออกเสียงข้อความตามหลักการออกเสียง พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีตามความสนใจ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

เรียนรู้ประเทศเกาหลี

แนะนำประเทศเกาหลี00:00:00
การบ้านเรื่อง “แนะนำประเทศเกาหลี”

พยัญชนะและสระเกาหลี

ตัวสะกดเกาหลี

การอ่านออกเสียงในภาษาเกาหลี

คำศัพท์แสนสนุก

ร่างกายของเรา

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.7

Total 3 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

คุณพลาดเวลากำหนดส่ง โปรดติดต่อผู้สอนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
พอดีเข้าไปดู ข้อมูลขึ้นแบบนี้ต้องทำอย่างไรคับ

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ทำได้ดี มีการปูพื้นฐานการเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่เริ่มต้น ควรเพิ่มเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

จัดทำบทเรียนได้ดีและพร้อมต่อการเรียนของนักเรียน

เรียน