0(0)

ต20202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน ความเหมือนหรือความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลอง และ ประเพณีตามวัฒนธรรมของเกาหลีกับของไทย อ่านออกเสียงข้อความตามหลักการออกเสียง พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีตามความสนใจ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

자기소개 การแนะนำตนเอง

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 14:12
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 27:35
คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศ 나라 19:26
คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศ 나라 210:21
자기소개 การแนะนำตนเอง3:57
인사 예절 มารยาทการทักทายของเกาหลี1:30
ชิ้นงานการแนะนำตนเอง
แบบทดสอบเรื่อง การแนะนำตนเอง

동물 สัตว์

색 สี

แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (48 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

166 ผู้เรียน

เรียน