0(0)

ต20204 ภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์และ สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และประสบการณ์  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

ทบทวนเรื่องตัวเลขเกาหลี

ตัวเลขเกาหลี37:53
ใบงานเรื่อง “ตัวเลขเกาหลี”

년 월 일 การบอกวันเดือนปีของเกาหลี

การบอกราคาของเกาหลี

การบอกเวลาของเกาหลี

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

34 รายวิชา

1422 ผู้เรียน

เรียน