4.50(2)

ต20205 ภาษาเกาหลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน ความเหมือนหรือความแตกต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลอง และ ประเพณีตามวัฒนธรรมของเกาหลีกับของไทย อ่านออกเสียงข้อความตามหลักการออกเสียง พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีตามความสนใจ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

ทบทวนพยัญชนะและสระเกาหลี

พยัญชนะเดี่ยว ตอนที่ 17:14
พยัญชนะเดี่ยว ตอนที่ 24:24
พยัญชนะคู่2:50
สระเดี่ยว 10 ตัว5:40
สระประสม ตอนที่ 16:24
สระประสม ตอนที่ 24:17
การบ้านเรื่อง “พยัญชนะเกาหลี”
การบ้านเรื่อง “สระเกาหลี”

ทบทวนตัวสะกดเกาหลี

ทบทวนการอ่านออกเสียงในภาษาเกาหลี

1 과 저는 아리야입니다

2과 이것은 책입니다

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี ควรเพิ่มเนื้อหาในบทเรียนให้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน