0(0)

ต21204 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน  สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับ ตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์และ สื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และประสบการณ์  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

10 과 방에 무엇이 있습니까?

เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 10
물건 어휘 13:18
물건 어휘 23:33
물건 어휘 34:22
ไวยากรณ์ 와/과 17:53
ไวยากรณ์ 와/과 211:41
ไวยากรณ์ 와/과 38:08
ไวยากรณ์ 있다/없다2:21
แบบฝึกหัด หน้า 107 – 108
위치명사 การบอกตำแหน่ง 18:43
위치명사 การบอกตำแหน่ง 26:38
위치명사 การบอกตำแหน่ง 312:28
แบบฝึกหัด หน้า 110 – 111

11과 교실에서 한국어를 공부합니다

12과 영화관에 갑니다

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

34 รายวิชา

1422 ผู้เรียน

เรียน