4.00(1)

ต30201 ภาษาเกาหลี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ความเหมือนหรือความแตกต่าง ของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เครื่องหมายวรรคตอน และการเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีและภาษาไทย อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองง่ายๆ ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว แสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว แสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา ข้อความหรือบทอ่านสั้นๆ และนำเสนอด้วยการพูดหรือเขียน

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

자음과 모음 พยัญชนะและสระ

พยัญชนะเดี่ยว ตอนที่ 17:14
พยัญชนะเดี่ยว ตอนที่ 24:24
พยัญชนะคู่2:50
สระเดี่ยว 10 ตัว5:40
สระประสม ตอนที่ 16:25
สระประสม ตอนที่ 24:17

받침 ตัวสะกดเกาหลี

การอ่านออกเสียงในภาษาเกาหลี

한글 อักษรเกาหลี

1과 인사

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนออนไลน์จัดทำได้ดี มีการทบทวนบทเรียนก่อนเริ่มเรียนบทเรียนถัดไป ควรเพิ่มเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

เรียน