4.00(1)

ต30207 ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

บอกความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ความเหมือนหรือความแตกต่าง ของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เครื่องหมายวรรคตอน และการเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาเกาหลีและภาษาไทย อธิบายอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน กิจวัตรประจำวัน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อ่านออกเสียงตัวอักษร สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆ ที่ฟังหรืออ่าน ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเกาหลี

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

มารู้จักประเทศเกาหลีกันเถอะ

แนะนำประเทศเกาหลี00:00:00
การบ้านเรื่อง “แนะนำประเทศเกาหลี”

자음과 모음 พยัญชนะและสระ

받침 ตัวสะกดเกาหลี

การอ่านออกเสียงในภาษาเกาหลี

1과 인사 (บทที่ 1 การทักทาย)

2과 일상생활 (บทที่ 2 ชีวิตประจำวัน)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี เหมาะสมกับผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Power Point
  • Ebook
  • VDO