4.00(2)

ต30209 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกาหลีกับของไทย พูดและเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม และประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นและเหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัว สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตามความสนใจ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

1권 6 과 물건 사기

어휘 알기 1 (เรียนรู้คำศัพท์ 1)
어휘 알기 2 (เรียนรู้คำศัพท์ 2)
어휘 알기 3 (เรียนรู้คำศัพท์ 3)
단위명사 ลักษณะนาม
แบบฝึกหัด เรื่อง 단위 명사
이,그,저
แบบฝึกหัด เรื่อง 이,그,저
에 การบอกราคา
แบบฝึกหัด เรื่อง 에
와,과,하고
แบบฝึกหัด เรื่อง 와,과,하고
แบบฝึกหัด เรื่อง 주세요
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1권 7과 주말

1권 8과 휴가

열린 한국어 1 권 복습 (ทบทวนเนื้อหา เล่มที่ 1)

2 권 1과 약속

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนออนไลน์จัดทำได้ดี ควรเพิ่มไฟล์แนบในหน้า 어휘 알기 (เรียนรู้คำศัพท์ ) เพื่อให้ผู้เรียนสามารอ่านเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกขึ้นและเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน