4.50(2)

ต30213 ภาษาเกาหลีฟัง – พูด 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กิจกรรม และประสบการณ์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และประสบการณ์ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากเรื่องราว กิจกรรม เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แสดงความคิดเห็นและเหตุผลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องใกล้ตัวสนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม จับใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา บทอ่านสั้นๆ และเรื่องเล่า ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน เป็นภาษาเกาหลี

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

6 과 물건 사기

어휘 알기 1 (เรียนรู้คำศัพท์ 1)
어휘 알기 2 (เรียนรู้คำศัพท์ 2)
어휘 알기 3 (เรียนรู้คำศัพท์ 3)
단위명사 ลักษณะนาม
แบบฝึกหัด เรื่อง 단위 명사
이,그,저
แบบฝึกหัด เรื่อง 이,그,저
에 การบอกราคา
แบบฝึกหัด เรื่อง 에
와,과,하고
แบบฝึกหัด เรื่อง 와,과,하고
แบบฝึกหัด เรื่อง 주세요
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

7과 주말

8과 휴가

열린 한국어 1 권 복습 (ทบทวนเนื้อหา เล่มที่ 1)

2 권 1 과 약속

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี ควรมีแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง เพื่อให้บทเรียนออนไลน์พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน