4.00(2)

ต30215 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณีของชาวเกาหลี วิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเกาหลีกับของไทย พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ สถานการณ์/ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาเกาหลี และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน

2 과 장소와 방향

(ㅇ)니까
ㄹ 탈락
แบบฝึกหัด (으니까)
แบบฝึกหัด ㄹ 탈락
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2

3과 여행

4과 교통

5과 식당

6과 취미

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (32 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

982 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี ควรเพื่อสื่อการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน