4.00(1)

ต30216 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเกาหลีกับของไทย อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ และบทอ่านสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พูดและเขียนแสดงความต้องการขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และประสบการณ์ สนทนาและเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมกับระดับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี สื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตามความสนใจ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ  มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี กล้าใช้ภาษาเกาหลี ในการสื่อสาร เห็นประโยชน์จากการเรียนภาษาเกาหลี มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาเกาหลีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ด้วยความใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัยและความรับผิดชอบ

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

2권 6과 취미

르 불규칙
แบบฝึกหัด 르 불규칙
แบบฝึกหัดท้ายบท

2권 7과 가족

2권 8과 전화

แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.06 (48 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

166 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

จัดทำได้ดี ควรมีเอกสารประกอบการเรียน การทดสอบท้ายบทเรียน

เรียน