4.32(31)

ท20201 ห้องสมุด 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

ห้องสมุด   1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / 0.5 หน่วยการเรียน (20 ชั่วโมง/ภาคเรียน)

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด   ระเบียบมารยาทการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ จากส่วนต่างๆของหนังสือ หนังสืออ้างอิง  และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆเพื่อการศึกษาค้นคว้า การระวังรักษาหนังสือ   ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

ปฏิบัติการสำรวจแหล่งเรียนรู้อื่น บริการยืม – คืนหนังสือห้องสมุด  การจำแนกประเภทวัสดุสารสนเทศ  การจำแนกส่วนต่างๆของหนังสือ  การปฏิบัติตนในการอ่านหนังสือ การใช้หนังสืออ้างอิง การจัดเก็บ จัดเรียงหนังสือบนชั้น การค้นหาหนังสือบนชั้น   การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของหนังสือ หนังสืออ้างอิง  และวัสดุสารสนเทศอื่นๆ การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศประเภทต่างๆในการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตน มีจิตสำนึกที่ดี  มีมารยาท  และคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  เห็นความสำคัญของการอ่าน  รักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. อธิบายความหมายของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้
 • 2. บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้
 • 3. บอกประเภทของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นได้
 • 4. บอกระเบียบการใช้ห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้อื่นได้อย่างน้อย 4 ข้อ
 • 5. ระบุวิธีการปฏิบัติตนในห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้ถูกต้อง
 • 6. สามารถใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างมีมารยาทและคุณธรรม
 • 7. บอกประเภทของบริการและกิจกรรมห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้
 • 8. ใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้ถูกต้อง
 • 9. ความหมายและประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศ
 • 10. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
 • - วัสดุตีพิมพ์
 • - วัสดุไม่ตีพิมพ์
 • - วัสดุอิเลกทรอนิกส์
 • 11. อธิบายความหมายส่วนต่าง ๆ ของหนังสือได้
 • 12. บอกประโยชน์ของส่วนต่าง ๆ ของหนังสือได้
 • 13. อธิบายวิธีการระวังรักษาหนังสือได้
 • 14. อธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดหมู่หนังสือได้
 • 15. อธิบายประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือได้
 • 16. อธิบายวิธีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้
 • 17. บอกวิธีการจัดเก็บหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้
 • 18. ค้นหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
 • 19. นักเรียนบอกความหมายและประโยชน์ของบัตรรายการได้
 • 20. นักเรียนระบุส่วนต่าง ๆ ของบัตรรายการตามที่กำหนดได้
 • 21. บอกประเภทของบัตรรายการได้

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน50m

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ห้องสมุด?

ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมสารสนเทศ หรือแหล่งรวมความรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกไว้ทั้งในรูปวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ซึ่งสารสนเทศเหล่านี้จะถูกจัดหา จัดเก็บ และให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของงานและการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับห้องสมุด แต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป
ใบความรู้ลำดับที่ 1 เรื่อง ห้องสมุด
บทเรียน Power Point เรื่อง ห้องสมุด
แบบทดสอบ เรื่อง ห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด?

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ห้องสมุดอื่น ๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดการเข้าไปใช้แหล่งการเรียนรู้เหล่านี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้นั้น ๆ เพื่อจะได้แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การเข้าไปใช้แหล่งการเรียนรู้ควรต้องปฏิบัติตามระเบียบและมีมารยาทในการใช้ เพื่อจะได้รับบริการอย่างดีจากผู้ให้บริการ และได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการด้วยกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บริการและกิจกรรมห้องสมุด?

งานบริการเป็นงานหลักของห้องสมุด เพราะเป็นงานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้ห้องสมุด บรรณารักษ์ต้องจัดงานบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอและมากขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ?

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด หมายถึง วัสดุที่ใช้บันทึกข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปของวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ วัสดุตีพิมพ์ในห้องสมุดแบ่งออกเป็น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร และกฤตภาค สำหรับวัสดุไม่ตีพิมพ์ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุ วัสดุย่อส่วน และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละประเภทจะมีลักษณะการบันทึก การจัดเก็บ และการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง หนังสือและส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ?

หนังสือเป็นทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนึ่งของห้องสมุดที่มีจำนวนมากที่สุดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นมรดกทางปัญญาที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ หนังสือมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น เนื้อเรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ระบบการจัดหมู่หนังสือ?

เมื่อจำนวนหนังสือของห้องสมุดมีจำนวนมากขึ้นจะต้องนำระบบการจัดหมวดหมู่เข้ามาใช้เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือเหล่านี้ เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการค้นหาหนังสือของผู้ใช้บริการซึ่งระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบทศนิยมของดิวอี้และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบทศนิยมของดิวอี้เป็นระบบที่นิยมใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กจนถึงห้องสมุดขนาดกลางจะใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ แทนเนื้อหาหนังสือ 10 หมวดใหญ่ คือ ตั้งแต่หมวด 000 – 900 ส่วนระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันจะใช้อักษร A – Z เป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหา 20 หมวดใหญ่ ระบบนี้จะนิยมใช้ในห้องสมุดขนาดใหญ่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เครื่องมือสืบค้นหนังสือและสื่อในห้องสมุด?

บัตรรายการเป็นบัตรที่ให้รายละเอียดของหนังสือ วัสดุสารนิเทศต่าง ๆ ในห้องสมุด เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลต่าง ๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ห้องสมุดจึงจำเป็นต้องทำบัตรรายการและให้นักเรียนรู้จักบัตรรายการ ห้องสมุดจัดทำบัตรรายการขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือให้กับผู้ใช้ห้องสมุด ตามปกติหนังสือแต่ละเล่มจะมีบัตรรายการ 4 บัตร ได้แก่ บัตรผู้แต่ง บัตรชื่อเรื่อง บัตรหัวเรื่อง และบัตรแจ้งหมู่หนังสือ แต่ยังมีบัตรรายการอื่น ๆ ที่ช่วยผู้ใช้ได้อีก

เกี่ยวกับผู้สอน

4.34 (38 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

1520 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.3

Total 31 Ratings

5
22 การให้คะแนน
4
4 การให้คะแนน
3
1 คะแนน
2
2 การให้คะแนน
1
1 คะแนน

...

.....

ครับ

สนุกมากครับ

คุณครูสอนดีเข้าใจง่ายค่ะ😍😍

เป็นบทเรียนเข้าใจง่าย เป็นบทเรียนpower point มีแบบทดสอบไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไป

...

การอ่านใน powerpoint เข้าใจง่ายมากๆครับ✨

..

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบ มีใบงานหลากหลายให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

.

อยากให้มีการแข่งขัน E-Sports FreeFire ครับ

ครูดุไปหน้อยนะเเต่ก็ตลกดี

._.

ㅏㅅ ㅓ

อยากให้โรงเรียนติดเน็ตดีแทคคับเพราะติดของทรูแล้วผมใช้ไม่ได้

....

บอกเลยว่าEZ👌🏻💯

....

FFFFFFFFF020201FFFFFFFFFFFFF

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ใบความรู้
 • 2. แบบทดสอบ
 • 3. บทเรียน Power Point (ในกรณีที่นักเรียนไม่ต้องการศึกษาใบความรู้)

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 - 1/11