4.43(7)

ท20202 ห้องสมุด 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ท20202ห้องสมุด 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  เวลา 20 คาบ  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสื่ออื่น ๆ จากห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างกว้างขวาง รู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รู้จักเลือกใช้สารนิเทศประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตน มีจิตสำนึกที่ดี มีมารยาท และคุณธรรมในการใช้ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ เห็นความสำคัญของการอ่าน เขียนบันทึกการอ่าน และนำเสนอข้อมูลด้วยการวิธีการต่าง ๆ เช่น การเขียนรายงาน และการใช้เทคโนโลยีนำเสนอข้อมูล ฯลฯ รักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และวิธีเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  ใช้สารนิเทศประเภทต่างๆ  การอ่านและเขียนบันทึกการอ่าน และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เลือกใช้สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้          นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ รักการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และ วิธีเรียนรู้  สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ใช้วัสดุสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ
 • 2. รักการอ่าน รักการเขียน และการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงประเภทต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4. เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานจากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5.รู้เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเขียนบรรณานุกรมได้ถูกต้อง
 • 6.รู้และเข้าใจในการอ้างอิงในการเขียนรายงานและเขียนอ้างอิงในรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ้างอิง

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ?

เครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ การสืบค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะการสืบค้นอยู่ 3 รูปแบบคือ การสืบค้นด้วยระบบ Smart School (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และการสืบค้นจากฐานข้อมูล ซึ่งการสืบค้นในแต่ละรูปแบบนั้นอาจมีวิธีที่แตกต่างกันบ้าง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ให้ผู้ใช้สามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ
ใบความรู้ Power Point เรื่อง การสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้อินเทอร์เน็ต?

ปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ ก้าวหน้าและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งบริการสารนิเทศ ไม่มีระบบที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ทันเวลาก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้และมีผลต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน ดังนั้นห้องสมุดจึงพยายามปรับปรุงบริการเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องช่วยสืบค้นแทนบัตรรายการที่เคยใช้มาในอดีต ซึ่งต้องจัดหาหรือสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสารนิเทศสำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้ กับให้บริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง หนังสืออ้างอิงและวิธีการใช้?

หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องรูปแบบเนื้อหา การเรียบเรียง และการใช้บริการ เป็นหนังสือที่รวบรวม ความรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งจะจัดแยกไว้ต่างหาก และให้บริการภายในห้องสมุด หนังสืออ้างอิงจะแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น พจนานกรม สารานุกรม อักขรานุกรมชีวประวัติ เป็นต้น ซึ่งทุกประเภทก็จะมุ่งในการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้ตามต้องการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านหนังสือ?

ในชีวิตประจำวันของคนเรา เรารับสารด้วยการอ่าน การฟัง และการดู การอ่านเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ในการรับรู้ และแปลความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจเรื่องราว ความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้ส่งสาร หากผู้อ่านเข้าใจหลักการอ่านและมีมารยาทในการอ่านก็จะสามารถนำความรู้ความคิดที่ได้มาพัฒนาตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรรู้หลักการอ่าน และฝึกตนให้เป็นคนรักการอ่านเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนรายงานและการนำเสนอข้อมูล?

รายงาน หมายถึง ผลทางการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ ซึ่งมีวีการนำเสนอรายงานได้ 2 วิธี คือ การนำเสนอรายงานด้วยปากเปล่าและการนำเสนอด้วยลายลักษณ์อักษร การนำเสนอแบบลายลักษณ์อักษรเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาซึ่งเรียกว่า รายงานทางวิชาการโดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย ส่วนสำคัญที่ทำให้รายงานทางวิชาการมีหลักฐานและน่าเชื่อถือ คือ การอ้างอิง ได้แก่ การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา แบบเชิงอรรถและแบบบรรณานุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนบรรณนิทัศน์?

บรรณนิทัศน์ คือ คำอธิบายสาระสำคัญของหนังสือ โดยย่อ ห้องสมุดต้องจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ได้รู้จักหนังสือ และค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.34 (38 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

1520 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.4

Total 7 Ratings

5
6 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

สุดยอด

กำดำ

ดี

(๑¯ω¯๑)

สอนดีเข้าใจง่าย

....

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ใบความรู้ออนไลน์
 • 2. ใบความรู้ Power Power ออนไลน์
 • 3. แบบทดสอบออนไลน์
 • 4. ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/11