0(0)

ท20203 ภูมิปัญญาทางภาษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ท20203 ภูมิปัญญาทางภาษา 1

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                           กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่  1                                          เวลา 20 ชั่วโม จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาธรรมชาติของภาษาและหลักการใช้ภาษาไทย การเปลี่ยนของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  สามารถนำปริศนาคำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและการเล่น เข้าใจลักษณะของคำไทยคำภาษาถิ่น  คำภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยซึ่งทำให้มีคำใช้ มากขึ้น สามารถเล่านิทานพื้นบ้าน  นิทานปรัมปรา และตำนานพื้นบ้านในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการภาษา ความรู้ความเข้าใจ  การปฏิบัติ  และกระบวนการกลุ่ม   เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เห็นคุณค่าของปริศนา คำทายและบทร้องเล่นในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนและการเล่น นิทานพื้นบ้าน  นิทานปรัมปรา และตำนานพื้นบ้านในท้องถิ่น  มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน  ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเห็นคุณค่า  นอกจากนี้ยังได้บูรณาการด้านทักษะทั้งการอ่าน  เขียน  การฟังการดูและการพูด  ฝึกฝนกิจกรรม  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิด  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่หลากหลาย

 

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา และประเภทของปริศนา สามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาของภาษาที่ปรากฏในปริศนา  และคุณค่าทางสังคมที่สะท้อนจากเนื้อหา
 2. 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของบทเพลงสำหรับเด็ก สามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ภาษาของบทเพลงสำหรับเด็กภูมิภาคต่างๆ
 3. 3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของนิทานพื้นบ้าน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของนิทานพื้นบ้านที่มีพื้นฐานมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาทางภาษาที่เกิดจากนิทานพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค
 4. 4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของนิทานปรัมปรา และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษา ทั้งในด้านภูมิปัญญาทางภาษาและสภาพสังคมที่สะท้อนจากนิทานปรัมปราของแต่ละภูมิภาค

สามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ภาษาของบทเพลงสำหรับเด็กภูมิภาคต่างๆ

 1. 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของตำนานพื้นบ้านที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาที่ได้จากการการอ่านตำนานพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค

 

รวมทั้งหมด      5     ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มา และประเภทของปริศนา สามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาของภาษาที่ปรากฏในปริศนา และคุณค่าทางสังคมที่สะท้อนจากเนื้อหา
 • 2. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของบทเพลงสำหรับเด็ก สามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ภาษาของบทเพลงสำหรับเด็กภูมิภาคต่างๆ
 • 3. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของนิทานพื้นบ้าน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของนิทานพื้นบ้านที่มีพื้นฐานมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ภูมิปัญญาทางภาษาที่เกิดจากนิทานพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค
 • 4. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของนิทานปรัมปรา และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการศึกษา ทั้งในด้านภูมิปัญญาทางภาษาและสภาพสังคมที่สะท้อนจากนิทานปรัมปราของแต่ละภูมิภาค
 • สามารถวิเคราะห์คุณค่าด้านการใช้ภาษาของบทเพลงสำหรับเด็กภูมิภาคต่างๆ
 • 5. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ที่มาของตำนานพื้นบ้านที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ และตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาทางภาษาที่ได้จากการการอ่านตำนานพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปริศนาคำทาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปริศนาทำทาย
ตัวอย่างปริศนาคำทาย
มอบหมายงานเรื่องปริศนาคำทาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทเพลงสำหรับเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานพื้นบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตำนานพื้นบ้าน

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา วันเดือนปีเกิด 4 พฤษภาคม 2537 สถานที่เกิด 99 หมู่ 2 ถนนคำตากล้า-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 ที่อยู่ตามภูมิลำเนา 35 หมู่ 9 บ้านคำปลาฝา-นาทวี ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 อาชีพ ข้าราชการครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำปลาฝา-นาทวี ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคำยางพิทยาคม ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
4.50 (4 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

286 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ใบความรู้ประกอบการสอน
 • 2. ใบงาน
 • 3. วิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
 • 4. google from

ความต้องการ

 • 1. นักเรียนต้องศึกษาให้ครบทุกบทเรียนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์
 • 2. นักเรียนต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ แล้วส่งครูผู้สอนตามเวลาที่กำหนด
 • 3. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หรือเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ที่บ้าน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับไปทำกิจกรรมในห้องเรียน
 • 4. ถ้าหากนักเรียนสงสัย หรือไม่เข้าใจ สามารถติดต่อครูผู้สอนได้โดยตรงตามช่องทางที่ครูได้นัดหมายเอาไว้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1