0(0)

ท20205 เสริมทักษะภาษา1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการฟังและสามารถบอกได้ว่าผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายอย่างไร การฟังจับใจความสำคัญ นำไปเล่าต่อได้ถูกต้องได้ใจความสมบูรณ์ ฝึกสรุปจับใจความสำคัญและข้อคิดจากเรื่องที่ฟัง ศึกษาวิธีการพูด การวางท่าทาง การใช้น้ำเสียง การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมตามมารยาทและลักษณะการพูด ตลอดจนการพูดทักทาย การพูดแนะนำ การพูดเล่าเรื่อง และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ฝึกสรุปสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่าน การอ่านจับใจความสำคัญ การเลือกอ่านหนังสือ การอ่านออกเสียง การอ่านในใจ อ่านสะกดคำยากที่หลากหลาย เพื่อนำไปใช้ในการเขียนเรียงความ เขียนสะกดคำ เขียนสรุปความ เขียนย่อความ เขียนเล่าประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงน่าสนใจ การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน      การฟัง การพูดและการดู มีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิดการใช้ทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

ผลการเรียนรู้ที่ 1 อธิบายหลักเกณฑ์การฟังแล้วบอกได้ว่าผู้ส่งสารมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้เรื่อง การฟังการดู
ใบงานเรื่อง การฟังการดู
แบบทดสอบหลังเรียน

ผลการเรียนรู้ที่ 2 จับใจความสำคัญและเล่าเรื่องจากเรื่องที่ฟังสรุปข้อคิดได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่ 3 พูดในโอกาสต่างๆได้ เช่น การพูดทักทาย การพูดแนะนำ การพูดเล่าเรื่อง

ผลการเรียนรู้ที่ 4 บอกหลักการเลือกอ่านหนังสือได้

ผลการเรียนรู้ที่ 5 อธิบายหลักการเขียนรูปแบบต่างๆได้

ผลการเรียนรู้ที่ 6 เขียนสะกดคำยากที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่ 7 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้

ผลการเรียนรู้ที่ 8 แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ได้

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (4 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

513 ผู้เรียน

เรียน