4.00(2)

ท20207 วิชาการอ่านและพิจารณาหนังสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี

รายวิชา ท20207                                                                                             สาระการเรียนภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                                                  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ วินิจฉัย จับใจความสำคัญเรื่องที่อ่าน นำคติข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การปฏิทัศน์หนังสือ พิจารณาหนังสือแยกแยะสารคดีและบันเทิงคดี รูปแบบงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ศึกษาค้นคว้าตำนานชื่อบางปะอิน เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่า บอกคุณค่าและข้อบกพร่องของเรื่องที่อ่าน เพื่อให้สามารถอ่านออกเสียงและอ่านในใจ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย ระบุความสำคัญและรายละเอียดข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ จัดทำหนังสือเล่มเล็ก และรายงานวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จากการอ่าน อย่างหลากหลายและมีมารยาทในการอ่าน ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนักและมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีมารยาทในการอ่าน กระบวนการปฏิบัติ การอภิปราย โครงงาน
ผลการเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
2. ระบุความแต่งต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
3. อ่านเรื่องราวต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
4. ระบุความสำคัญ และรายละเอียด ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า เรื่องที่อ่านโดยกลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
6. ทำหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับตำนานบางปะอิน
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
 • 2. เพื่อให้นักเรียนระบุความแต่งต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
 • 3. เพื่อให้นักเรียนอ่านเรื่องราวต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน
 • 4. เพื่อให้นักเรียนระบุความสำคัญ และรายละเอียด ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
 • 5. เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่า เรื่องที่อ่านโดยกลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
 • 6. เพื่อให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับตำนานบางปะอินได้

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน20h

คำแนะนำ สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

คิวอาร์โคดใบความรู้

คิวอาร์โคด เพจ FACEBOOK และ ติ๊กต็อก

หน่วยที่ 6 หนังสือเล่มเล็ก

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
4.30 (37 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

481 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดี มีใบงานหลากหลาย และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ใบความรู้ประกอบการสอน
 • 2. ใบงาน
 • 3. วิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
 • 4. TIK TOK
 • 5. PDF
 • 6. YOUTUBE

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3