0(0)

ท20208 วิชาหลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ มารยาทในการสื่อสาร ศึกษาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการพัฒนาความคิด กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เขียนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหารเกี่ยวกับวัดนิเวศธรรมประวัติ พระราชวังบางปะอิน เห็นคุณค่าของการนำหลักภาษาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นคุณค่าของภาษาไทย นิยมไทย   มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
  • 2. เข้าใจและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้
  • 3. วิเคราะห์ระดับภาษาได้
  • 4. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติได้
  • 5. อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
  • 6. แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได้
  • 7. เขียนบรรยายโวหาร เกี่ยวกับวัดนิเวศธรรมประวัติ
  • 8. เขียนพรรณนาโวหาร เกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน40h

คำแนะนำ สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

หน่วยที่ 2 ประโยคซับซ้อน?

1. ประโยคซับซ้อน 2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน

หน่วยที่ 3 ระดับภาษา?

1. ระดับภาษาระดับต่างๆ 2. วิเคราะห์ระดับภาษา

หน่วยที่ 4 คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ?

1. ใช้คำทับศัพท์ 2. ใช้ศัพท์บัญญัติ

หน่วยที่ 5 ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ?

1 อธิบายความหมายของศัพท์วิชาการ 2 อธิบายความหมายของศัพท์วิชาชีพ

หน่วยที่ 6 โคลงสี่สุภาพ?

1. แต่งโคลงสี่สุภาพ

หน่วยที่ 7 เขียนบรรยายโวหาร?

1. เขียนบรรยายโวหาร

หน่วยที่ 8 เขียนพรรณนาโวหาร?

1. เขียนพรรณนาโวหาร

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
4.30 (37 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

481 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3