0(0)

ท21101 ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                    สาระการเรียนรู้พื้นฐาน         

ชื่อวิชา ภาษาไทย                             รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑              เวลา ๖๐ ชั่วโมง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                ภาคเรียนที่ ๑                       จำนวน  ๑.๕ หน่วยกิต                                                                         

อ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย  อ่านร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ  กลอนสักวา

กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  กาพย์สุรางคนางค์  ๒8  โคลงสี่สุภาพ  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ

ระบุข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็น  อ่านหนังสือตามความสนใจ

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนบรรยายประสบการณ์  ย่อความจากสื่อต่างๆ  เขียนจดหมาย ขอความแนะนำ และขอความช่วยเหลือ  เขียนรายงาน

พูดสรุปความ  พูดแสดงความรู้ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู  พูดประเมินความ น่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของตน

ศึกษาเรื่องเสียงในภาษา  การสร้างคำประสม  คำซ้ำ  คำซ้อน วิเคราะห์ความแตกต่างของ

ภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี ๑๑

สรุปเนื้อหา  ความรู้  ข้อคิด  วิเคราะห์  อธิบายคุณค่า  ของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก  การอภิปราย  การฝึกทักษะทางภาษา  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  เกิดทักษะทางภาษา  ตระหนักในคุณค่าของ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ  และนำความรู้ไปใช้ในการคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี  และใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑   ม.๑/๑ – ๔, ๘ – ๙

ท ๒.๑   ม.๑/๑ – ๓, ๕ – ๙

ท ๓.๑   ม.๑/๑ – ๖

ท ๔.๑   ม.๑/๑ – ๒, ๔

ท ๕.๑   ม.๑/๑ – ๕

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ๑. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดพื้นฐานของการสื่อสาร
 • ๒. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการพูด สามารถพูดได้ถูกต้องเหมาะสม
 • ๓. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการฟัง สามารถฟังและคิดอย่งมีวิจารณญาณ
 • ๔. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอ่าน สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง
 • ๕. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการเขียน สามารถเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ได้
 • ๖. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ๗. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย

สารบัญรายวิชา

37 บทเรียน60h

ความรู้เบื้องต้นวรรณคดีและวรรณกรรม?

การเรียนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งให้ผู้เีรียนได้ศึกษาและภูมิใจในวรรณคดีไทยที่เป็นมรดกของชาติเป็นการพัมนาการอ่านและศึกษาวัฒนธรรมทางภาษาไทย
แบบทดสอบก่อนเรียนวรรณคดี และวรรณกรรม
ความหมายและความสำคัญของวรรณคดี
วิดิทัศน์ คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม45:53
บทอาขยาน
วิดิทัศน์ บทอาขยานนิราศภูเขาทอง2:50
แบบทดสอบหลังเรียน วรรณคดี และวรรณกรรม

นิราศภูเขาทอง?

ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีนิราศภูเขาทอง สรุปข้อคิดในการอ่านเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริง

โคลงโลกนิติ?

ศึกษาเนื้อหาคุณค่าของวรรณคดีเรื่องโคงโลกนิติและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สุภาษิตพระร่วง?

ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้ คลิบวิดีโอเรื่องสุภาษิตพระร่วงแล้วทำใบงานและแบบทดสอบท้ายบทเรียนโดยคะแนนที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งของคแนนในการตัดสินผลการเรียน

เสียงในภาษาไทย?

สาระสำคัญ เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่น เพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อขอความรู้ เพื่อแสดงความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายเสียงพยัญชนะในภาษาไทยได้ 2. อธิบายลักษณะของเสียง พยัญชนะในภาษาไทยได้

คำและหน้าที่ของคำ?

ตัวชี้วัด 4.1 ม. 1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายหน้าที่ของคำได้ 2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำได้ 3. ใช้คำได้ถูกต้อง สำระสำคัญ การศึกษาชนิด และหน้าที่ของคำจะช่วยให้ เข้าใจโครงสร้างของประโยค อันจะส่งผลต่อความเข้าใจในเรื่อง การสื่อความหมาย และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิผลตามความต้องการ ดังนั้น การศึกษาชนิดและหน้าที่ของคำจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเรียนเรื่องหลักภาษาและการใช้ภาษา

การสร้างคำ (คำมูล คำประสม)?

สาระสำคัญ คำมูล คือ คำพื้นฐานที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นคำที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ อาจเป็นคำไทยแท้ หรือเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ และจะเป็นคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ คำประสม เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่จากการนำคำมูล ๒ คำขึ้นไปมารวมกัน เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่ ทำให้มีคำใช้ในภาษาไทยมากขึ้น ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/2 สร้างคำในภาษาไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายและลักษณะของคำมูลพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ได้ 2. จำแนกคำมูลพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ออกจากกันได้ 3. อธิบายความหมายของคำประสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างคำประสม 4. สร้างคำประสมได้

การสร้างคำ (คำซ้ำ)?

สาระสำคัญ คำซ้ำ เป็นการสร้างคำขึ้นใหม่จากคำมูล โดยการนำคำมูลคำเดียวกันมากล่าวซ้ำ ความหมายของคำซ้ำอาจเหมือนคำมูลเดิม หรืออาจมีน้ำหนักมากขึ้นหรือเบาลง หรือแสดงความเป็นพหูพจน์ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/2 สร้างคำในภาษาไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายของคำซ้ำและอธิบายหลักการสร้างคำซ้ำได้ 2. จำแนกความหมายของคำซ้ำในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 3. แต่งประโยคที่มีคำซ้ำสื่อความหมายในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

การสร้างคำ (คำซ้อน)?

สาระสำคัญ คำซ้อน เป็นการสร้างคำขึ้นใหม่จากคำมูล โดยการนำคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตรงข้ามกันมารวมกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คำซ้อนเพื่อความหมาย และคำซ้อนเพื่อเสียง ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/2 สร้างคำในภาษาไทย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความหมายของคำซ้อนได้ 2. อธิบายลักษณะของคำซ้อนได้ 3. อธิบายชนิดของคำซ้อน 4. สามารถสร้างคำซ้อนได้อย่างถูกต้อง

การพูดเพื่อการสื่อสาร?

สาระสำคัญ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความคิด และความรู้สึกต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดูและสนทนา ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.อธิบายความหมายของการพูดรายงานได้ 2. อธิบายหลักการพูดรายงานได้ 3.การพูดแสดงความคิดเห็น 4. มีมารยาทในการพูดได้

การเขียนเพื่อการสื่อสาร?

1. การเขียนเรียงความ 2. การเขียนสื่อสาร 3. การเขียนย่อความ 4. การเขียนจดหมาย

สอบกลางภาคเรียน?

ข้อสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู ชำนาญการพิเศษ
4.46 (13 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

661 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ใบความรู้
 • วิดิทัศน์
 • PowerPoint สรุปบทเรียน
 • แบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑