4.71(7)

ท21101 ภาษาไทย

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท ๒๑๑๐๑     ภาษาไทย                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       ภาคเรียนที่ ๑        เวลา  ๖๐ ชั่วโมง        จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

             อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง การจับใจความสำคัญ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ การอ่านหนังสือตามความสนใจ สาธิตการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด นักเรียนเขียนสื่อสารโดยใช้คำที่ไพเราะเข้าใจง่าย เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความตามที่กำหนดให้ได้ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ การพูดสรุปความ การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชนอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาลักษณะของเสียงและการสร้างคำในภาษาไทย บอกชนิดและหน้าที่ของคำได้ การแต่งบทร้อยกรอง            การสรุปใจความสำคัญ วิเคราะห์ อธิบายคุณค่า ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานและ    บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ ความคิด การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูด ตลอดจนมีมารยาทในการสื่อสาร กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจในภาษาไทยร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติของชาติเห็นคุณค่าของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเป็นประชาธิปไตยเสียสละเพื่อส่วนรวม

รหัสตัวชี้วัด

          ท ๑.๑     ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๗    ม.๑/๘    ม.๑/๙

ท ๒.๑      ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๖    ม.๑/๙

ท ๓.๑      ม.๑/๑    ม.๑/๕    ม.๑/๖

ท ๔.๑     ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๔    ม.๑/๕

ท ๕.๑      ม.๑/๑    ม.๑/๒    ม.๑/๓    ม.๑/๕

รวม     ๒๓     ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นิราศภูเขาทอง?

ตัวชี้วัด ๑.นักเรียนจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ๓.นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบได้ ๖.นักเรียนท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ ๗.นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ๘.มีมารยาทในการอ่าน
การจับใจความสำคัญ
แบบฝึกทักษะที่ 1
แบบฝึกทักษะที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียนการจับใจความสำคัญ
การวิเคราะห์วรรณกรรมวรรณคดี
คลิปสรุปนิราศภูเขาทอง
สรุปนิราศภูเขาทอง
แบบฝึกทักษะที่ 3
การอ่านบทอาขยาน
การมอบหมายงาน
ตัวอย่างคลิปเสียงการอ่านบทอาขยาน
การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
แบบวัดความรู้การอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
แบบฝึกทักษะที่ 4
แบบฝึกทักษะการอ่าน
มีมารยาทในการอ่าน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ โคลงโลกนิติ?

ตัวชี้วัด ๔. นักเรียนอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ ๖.อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการใช้งานได้ ๑๐. นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและเต็มบรรทัดได้อย่างถูกต้อง ๑๑. นักเรียนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม สละสลวย ๑๒. มีมารยาทในการเขียน ๒๓. นักเรียนแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุภาษิตพระร่วง?

ตัวชี้วัด ๒.นักเรียนสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ ๑๓. นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์ได้ ๑๔. นักเรียนเขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระได้ ๑๕. นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคำได้ ๑๖. นักเรียนพูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้ ๑๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา?

ตัวชี้วัด ๕.นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ๑๘. นักเรียนเล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น พูดรายงานได้ ๑๙. นักเรียนพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวได้ ๒๐. นักเรียนอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยได้ ๒๑. นักเรียนเข้าใจและสร้างคำประสม คำซ้ำ คำซ้อน และคำพ้องได้ ๒๒. นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.75 (8 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

1072 ผู้เรียน

4.19 (21 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

327 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.7

Total 7 Ratings

5
5 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดีมากค่ะ

สอนดีมากครับ

ดีมากค่ะสอนดี

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

ดีครับสอนดีครับ

Very good 👍

เลิฟๆๆ

เรียน