5.00(3)

ท21102 ภาษาไทย

หลักสูตรรายวิชา

ตัวขี้วัด
วิชา ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย

๑.  จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
๒.  ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๓.  ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบตามคำที่มีความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน
๔.  ตีความคำยากในเอกสารวิชาการและวิเคราะห์คุณค่าโดยพิจารณาจากบริบท
๕.  เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน
๖.  เขียน เล่าเรื่องย่อความจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู
๗.  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ
๘.  เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
๙.  เขียนรายงานการศึกษาคันคว้าและโครงงาน
๑๐.  พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการล่าเรืองย่อจากเรื่อง
๑๑.  ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
๑๒.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง
๑๓.  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน
๑๔.  แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี
๑๕.  จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต
๑๖.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๑๗.  วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
๑๘.  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๑๙.  สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๒๐.  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
๒๑.  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด

*********************************************************

รหัสตัวชี้วัด
ท ๑.๑  ม.๑/๒   ม๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๙
ท ๒.๑  ม.๑/๕   ม.๑/๖   ม.๑/๗   ม.๑/๙
ท ๓.๑  ม.๑/๑   ม.๑/๒   ม.๑/๓   ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖
ท ๔.๑  ม.๑/๔   ม.๑/๕   ม.๑/๖

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน60h

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระราอาสา

แบบทดสอบก่อนเรียน ราชาธิราช
ความเป็นมาเรื่องราชาธิราช
เรื่องย่อราชาธิราช
บทวิเคราะห์ คุณค่า
ใบงานที่ ๑ ผังมโนทัศน์ ราชาธิราช
ใบงานที่ ๒ ราชาธิราช
แบบทดสอบหลังเรียน ราชาธิราช

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน?

อาหารไทยนับว่าเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดดเด่นทั้งรสชาติ สีสัน ความปราณีตในการปรุงและการจัดวาง เป็นเสน่ห์ทางศิลปะ ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เมื่อพูดถึงอาหารไทยทั้งคาวหวาน ผลไม้รสเลิศในวรรณคดี ย่อมนึกถึงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ พรรณนาอาหารคาวหวาน ผลไม้หลากชนิด ทั้งรูปลักษณ์ สีสัน วิธีการตกแต่งอย่างวิจิตร สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นอย่างดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่องนิทานพื้นบ้าน?

นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันสืบมา แม้ยากที่จะเชื่อว่าเป็นความจริง แต่ถ้าได้พิจารณาเรื่องเนื้อหาอย่างถ่องแท้แล้ว จะพบว่าแฝงเร้นไว้ด้วยสาระที่เป็นประโยชน์ และยังสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและทัศนคติของมนุษย์ในแต่ละสังคม ในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การศึกษานิทานพื้นบ้านยังจะทำให้เกิดความเข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ หลักภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การใช้ภาษา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู ชำนาญการพิเศษ
4.75 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

992 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 3 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

สอนดีค่ะ(/๑¯ω¯๑)/

ผมรักคุณไม่แพ้เขา แต่คุณรักเขาไม่ใช่ผม👌😔

ครูสอนดีมากค่ะ

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑