0(0)

ท21102 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 21102  ภาษาไทย 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลจากการอ่านงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ  ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือแนะนำต่าง ๆ  เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน    งานเขียนต่าง ๆ  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต    เขียนแสดงความคิดเห็น     จดหมาย    รายงาน  โครงงาน   พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ    พูดรายงาน    วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน  แต่งกาพย์ยานี    จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต    สรุปความรู้   ข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  รวมทั้งวรรณกรรมพื้นบ้าน  ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา  กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด  เรียนรู้แบบโครงงาน  ให้รู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  วางแผน  คิดวิเคราะห์  ประเมินผล  การแสดงความคิดเห็น  การลงความคิดเห็น  การตีความ  การสรุปความ  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  การฟังการดูและการพูด  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการเรียนรู้  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถสร้างองค์ความรู้  นำเสนอความรู้

เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน   การฟัง   การดูและการพูด  มีคุณธรรม   จริยธรรม   และมีมารยาทในการใช้ภาษา   เห็นคุณค่าภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคภูมิใจในภาษาไทย  และรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ     เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน60h

1.บทอาขยานบุพการี

1.1 วิดีโอการท่องบทอาขยาน เรื่อง บุพการี
1.4 รวมบทอาขยานภาษาไทย
1.2 Power Point สรุปความรู้ : บุพการี
1.3 บทอาขยาน บุพการี
กิจกรรมที่ 1 บทอาขยานบุพารี

2.ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

3.กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

4.นิทานพื้นบ้าน

5.หลักภาษาไทย

6.การใช้ภาษา

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
4.82 (17 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

233 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • หนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้
 • วิดีโอ
 • Power Point สรุปบทเรียน
 • แบบฝึกหัด
 • แบบทดสอบ
 • Goole from

ความต้องการ

 • 1. นักเรียนต้องศึกษาให้ครบทุกบทเรียนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์
 • 2. นักเรียนต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ แล้วส่งครูผู้สอนตามเวลาที่กำหนด
 • 3. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หรือเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ที่บ้าน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับไปทำกิจกรรมในห้องเรียน
 • 4. ถ้าหากนักเรียนสงสัย หรือไม่เข้าใจ สามารถติดต่อครูผู้สอนได้โดยตรงตามช่องทางที่ครูได้นัดหมายเอาไว้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4,1/6,1/7,1/9