5.00(1)

ท22101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ตามความสนใจ  มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ การเขียน เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ และมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความ พูดวิเคราะห์ และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด เข้าใจการสร้างคำ และสามารถบอกลักษณะของประโยคในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ แต่งกลอนสุภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอำเภอบางปะอิน รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น และสามารถท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าได้ โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การฟัง และการดูอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

บทอาขยาน
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ ๑ ท่องบทอาขยาน
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ ๒ การคัดลายมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ความรู้ทั่วไปของวรรณคดีและวรรณกรรม00:00:00
เนื้อเรื่องและการวิเคราะห์คุณค่าโคลงภาพพระราชพงศาวดาร00:00:00
การอ่านจับใจความสำคัญ
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ ๓ การอ่านจับใจความและแสดงความคิดเห็นจากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ ๔ การประเมินคุณค่าและแนวคิดจากการอ่าน
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น00:00:00
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศิลาจารึกหลักที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาโท : สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.00 (2 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

330 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • E-Book
  • YouTube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2