4.67(3)

ท22101 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆตามความสนใจ มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ การเขียน การบรรยาย และการพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ และมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความ พูดวิเคราะห์ และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด เข้าใจการสร้างคำ และสามารถบอกลักษณะของประโยคในภาษาไทยได้ แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอำเภอบางปะอิน รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่า และข้อคิด จากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น และสามารถท่องบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าได้ โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

ความแตกต่างระหว่างวรรณคดีและวรรณกรรม8:05
บทนำโคลงภาพพระราชพงศาวดาร00:00:00
เนื้อเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร00:00:00
วิเคราะห์คุณค่าโคลงภาพพระราชพงศาวดาร00:00:00
คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ00:00:00
การจับใจความสำคัญ00:00:00
แบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
การเขียนแผนผังความคิด00:00:00
แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนผังความคิด
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง00:00:00
การคัดลายมือ00:00:00
แบบฝึกหัด เรื่อง การคัดลายมือ
ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น00:00:00
แบบฝึกหัดข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ บทเสภาสามัคคเสวก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศิลาจารึกหลักที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

285 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.7

Total 3 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เข้าใจง่ายมากครับ

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบหลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีEbookให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน