4.50(2)

ท22101 ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

         อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ ตามความสนใจ            มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ การเขียน เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ความคิด หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ และมีมารยาทในการเขียน พูดสรุปความ พูดวิเคราะห์ และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู การพูดในโอกาสต่างๆ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด เข้าใจการสร้างคำ และสามารถบอกลักษณะของประโยคในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ แต่งกลอนสุภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอำเภอบางปะอิน รวมถึงการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น และสามารถท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าได้ โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การฟัง และการดูอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1.1 ความรู้ทั่วไปของวรรณคดีและวรรณกรรม00:00:00
1.2 บทอาขยาน00:00:00
1.3 การอ่านบทอาขยาน โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1.4 โคลงสี่สุภาพ00:00:00
1.5 เรื่องย่อ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร00:00:00
1.6 สื่อ Power point เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1.7 ถอดคำประพันธ์เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1. 8 สื่อ PDF โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1.9 บทวิเคราะห์คุณค่า เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
1.10 สื่อ เนื้อเรื่องรูปแบบการ์ตูน00:00:00
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 1 ท่องบทอาขยาน
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 2 การคัดลายมือ
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 3 การอ่านจับใจความจากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณค่าและแนวคิดจากการอ่าน
1.11 ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น00:00:00
1.12 ใบความรู้ เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน00:00:00
1.13 การจับใจความสำคัญ
มอบหมายงาน กิจกรรมที่ 5 การอ่านแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
1.14 การคัดลายมือ ( Cr.เพจใบงานภาษาไทยมัธยมศึกษา)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลาจารึกหลักที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรยนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
4.50 (4 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

329 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • E-Book
  • YouTube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2