0(0)

ท22102 ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

อ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ตามความสนใจ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนันสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือที่หลากหลาย มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน มีทักษะในการเขียน  เขียนรายงาน เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่าง ๆ  มีมารยาทในการเขียน พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดรายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างคำ  การใช้คำราชาศัพท์ และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ รวมถึงการสรุปเนื้อหา วิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่น และสามารถท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าได้

โดยใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การฟัง และการดูอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความซาบซึ้งและภูมิใจในภาษาไทย เห็นคุณค่าและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
E-BOOK สรุปกาพย์ห่อประพาสธารทองแดง
การคัดลายมือ
การพูดในโอกาสต่าง ๆ
การมอบหมายงาน การพูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดอวยพร)
การพูดโน้มน้าวใจ การพูดโฆษณา
การจับใจความสำคัญ
การเขียนจดหมายกิจธุระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ นิราศเมืองแกลง

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา : (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี : สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาโท : สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

637 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
  • 2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้
  • 3. คัดลายมือได้ถูกต้องตามหลักการ
  • 4. เขียนจดหมายกิจธุระถูกต้องตามรูปแบบ
  • 5. พูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ได้
  • 6. พูดโน้มน้าว
  • 7. พูดโฆษณา
  • 8. ยกตัวอย่างคำยืมภาษาต่างประเทศ
  • 9. เข้าใจหลักการใช้คำราชาศัพท์

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2