0(0)

ท23101 ภาษาไทย

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย   ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล  เขียนกรอบแนวคิดผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงาน  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ  กรอกแบบสมัครงาน  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน  แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  พูดรายงาน   จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์ระดับภาษา  แต่งบทร้อยกรองเกี่ยวกับประวัติสถานที่หรือบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สรุปเนื้อหาศึกษาวิเคราะห์   วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  นิทานคำกลอนเรื่อง พระอภัยมณี   ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  พระบรมราโชวาท  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด  ฝึกทักษะโดยใช้กระบวนการทางภาษา  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย  ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม  เห็นคุณค่าในการศึกษาวรรณคดีไทย  มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด  สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

127 ผู้เรียน

เรียน