4.50(2)

ท23101 ภาษาไทย 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงาน  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียน  มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนอธิบายเกี่ยวกับประวัติสถานที่หรือบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรอกแบบสมัครงาน  มีมารยาทในการเขียน  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  พูดในโอกาสต่างๆ  มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์ระดับภาษา  ใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  คำศัพท์วิชาการและวิชาชีพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในวรรณคดีเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ     พระบรมราโชวาท  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท 1.1            ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/8, ม.3/9,  ม.3/10

ท 2.1            ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6,  ม.3/8,  ม.3/10

3.1            ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4,  ม.3/6

4.1            ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5

ท 5.1            ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

รวม  27  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยที่ 1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องบทละครพูดเห็นแก่ลูก
ใบความรู้เรื่อง ภาษาในวรรณคดี
ใบงานที่ 1.1 เรื่องรสวรรณคดีไทย
ใบความรู้เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ใบงานที่ 1.1 เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ประวัติและเรื่องย่อบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
ใบงานที่ 1.1 เรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
ใบความรู้เรื่อง คำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ คำศัพท์วิชาการและวิชาชีพ
ใบงานที่ 1.1 เรื่องคำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ คำศัพท์วิชาการและวิชาชีพ
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทละครพูดเห็นแก่ลูก

หน่วยที่ 2 พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

หน่วยที่ 3 พระบรมราโชวาท

หน่วยที่ 4 ภาษาเลอค่าภาษาไทย

หน่วยที่ 5 ชวนพินิจโฆษณา

หน่วยที่ 6 ศึกษาการย่อความ

หน่วยที่ 7 ความจำเป็นของจดหมาย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (4 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

513 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย ให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน