4.31(35)

ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย  ท23101                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           ภาคเรียนที่  1              เวลา  60  ชั่วโมง             จำนวน  1.5  หน่วยกิต

                     ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย   ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด  บันทึกย่อความและรายงาน  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียน มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายกิจธุระ  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนอธิบายเกี่ยวกับประวัติสถานที่หรือบุคคลสำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรอกแบบสมัครงาน  มีมารยาทในการเขียน  แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดในโอกาสต่างๆ   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  วิเคราะห์ระดับภาษา  ใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  คำศัพท์วิชาการและวิชาชีพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในวรรณคดีเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก  นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี   ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ  พระบรมราโชวาท  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท 1.1             ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/8, ม.3/9,  ม.3/10

ท 2.1             ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/4,  ม.3/5,  ม.3/6,  ม.3/8,  ม.3/10

3.1             ม.3/1, ม.3/2, ม.3/4,  ม.3/6

4.1             ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5

ท 5.1             ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

รวม  27  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

45 บทเรียน58h

คำแนะนำ สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

คิวอาร์โคด เพจ FACEBOOK และ ติ๊กต็อก

คิวอาร์โคดใบความรู้

หน่วยที่ 1 บทละครพูดเห็นแก่ลูก

หน่วยที่ 6 ศึกษาการย่อความ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
4.30 (37 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

481 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.3

Total 35 Ratings

5
27 การให้คะแนน
4
4 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เรียนเเล้วเข้าใจง่ายค่ะ

สั่งการบ้านไม่เยอะเกินไป สอนเข้าใจดีค่ะ

สอนเข้าใจง่ายใจดีเฟรนลี่~~((ขอการบ้านน้อยๆนะคะแหะๆ))

เข้าใจง่ายมากค่ะ

ครูใจดี สอนดีมากค่ะ มีงานให้ทำ

ขอการบ้านน้อยๆน่ะค่ะ 😁
คุณครูอย่าสอนแบบดุๆน่ะค่ะ😊

สอนเข้าใจค่ะ

สอนเข้าใจมากค่ะ เพลิดเพลินดีค่ะ

สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายยย

สอนดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายมากๆ

พูดจาดีค่ะ เฟรนลี่ เรียนเข้าใจมากๆอยากให้มีเกมเข้ามาเล่น ให้งานน้อยๆด้วยค่ะ555

ผมอยากไห้ครูไห้การน้อยๆๆน่ะครับ

ผมอยาก​ไห้มีเกมเพิ่มขึ้นจะได้เพลิดเพลิน​กับ​การสอน

สอนเข้าใจง่ายมากเลยครับ

ณัฏฐชัย ศรีไพศาล

เข้าใจง่ายมากครับ

ครูสอนเข้าใจมากครับ ไม่ยากอย่างที่คิด

สอนเข้าใจง่ายค่ะ

เนื้อหาเหมาะสมดีค่ะเข้าใจง่าย

ครูสอนดีมากครับ

สอนเข้าใจง่ายครับ

สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ

บทเรียนเข้าใจง่าย มีความหลากหลาย มีคำแนะนำต่างๆมากมาย

👍เยี่ยมครับ

สอนเขาใจง่ายมากครับ

สบายๆมากครับง่ายหล่อเท่🥰

เรียนแล้วเข้าใจง่ายมากค่ะ

เข้าใจค่ะ

เข้าใจง่ายมากๆครับ

เป็นบทเรียนที่ดี ความหลากหลายการเข้าใจงานทั้งความรู้เเละคำเเนะนำต่างๆข้อคิดที่ดี

เข้าใจครับบบ

เป็นบทเรียนที่ดีมากค่ะ​ เข้าใจง่าย

เป็นบทเรียนที่ดีคะ มีงานให้ทำเยอะ

สอนเข้าใจ

เข้าใจง่ายมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดี มีใบงานหลากหลาย ให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 2. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 3. ใบความรู้ประกอบการสอน
  • 4. ใบงาน
  • 5. วิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
  • 6. TIK TOK
  • 7. PDF
  • 8. YOUTUBE

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3