0(0)

ท23102 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย  ท23102                                                    ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         ภาคเรียนที่  2            เวลา  60  ชั่วโมง            จำนวน  1.5  หน่วยกิต

              ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น  ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตการ  มีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์  ข้อคิดเห็น  และทัศนคติในเรื่องต่างๆ เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา  พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  มีมารยาทในการฟัง  การดู และการพูด  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน  แต่งบทร้อยกรอง  สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ท 1.1          ม.3/1,  ม.3/3,  ม.3/5,  ม.3/9,  ม.3/10

ท 2.2          ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/7,  ม.3/9,  ม.3/10

ท 3.3          ม.3/3,  ม.3/5,  ม.3/6

ท 4.4          ม.3/2,  ม.3/6

ท 5.5          ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

รวมทั้งหมด      20     ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

34 บทเรียน59h

คำแนะนำ สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

คิวอาร์โคดใบความรู้

คิวอาร์โคด เพจ FACEBOOK และ ติ๊กต็อก

หน่วยที่ 1 สืบสานภาษิตอิศรญาณ

หน่วยที่ 2 บทพากย์เอราวัณ หลากสรรวรรณศิลป์

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
4.30 (37 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

481 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 2. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • 3. ใบความรู้ประกอบการสอน
  • 4. ใบงาน
  • 5. วิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
  • 6. TIK TOK
  • 7. PDF
  • 8. YOUTUBE

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3