4.50(2)

ท30201 การฟัง-การพูด 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

  1. คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท ๓๐๒๐๑  การฟัง-การพูด ๑                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       ภาคเรียนที่ ๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง       จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

________________________________________________________

                         ศึกษาเนื้อหาการฟัง การพูด โดยแยกเนื้อหาตามความเหมาะสม  เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อธิบายความมุ่งหมายของการฟัง  จุดมุ่งหมายของการฟัง  มารยาทในการฟัง  ฟังอย่างมีวิจารณญาณ  สรุปวิเคราะห์เรื่องที่ฟังได้  มีมารยาทในการพูด  ฝึกปฏิบัติการพูดในโอกาสต่าง ๆ กระบวนการพูดสร้างความรู้และความคิด  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณ  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการกลุ่ม  นักเรียนมีความรับผิดชอบ   มีจรรยามารยาท  อ่อนน้อม  ถ่อมตน  รักท้องถิ่น  ศึกษาค้นคว้า  แต่งบทร้อยกรองจากวรรณกรรมท้องถิ่นที่ได้ฟังมาจากหลักฐานที่บรรพบุรุษสร้างไว้  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีความเป็นประชาธิปไตย

ผลการเรียนรู้

๑. ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิด  และตระหนักถึงความสำคัญของการฟัง

๒. กระบวนการปฏิบัติ สร้างความตระหนัก มีมารยาทในการฟัง

๓. ใช้วิจารณญาณในการฟัง ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้

๔. ฟังข่าว บทความ นิทาน ฯลฯ และสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้

๕. มีมารยาทในการพูด

๖. กระบวนการปฏิบัติ พูดในโอกาสต่าง ๆ

๗. พูดแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่กำหนดให้ได้

๘. ฟังวรรณกรรมท้องถิ่นอยุธยา สถานที่สำคัญและสามารถแต่งคำประพันธ์ตามที่กำหนด

รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฟังอย่างมีวิจารณญาณ?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 1 ใช้ความรู้ทักษะกระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิด และตระหนักถึงความสำคัญ ของการฟัง ข้อที่ 2 กระบวนการปฏิบัติ สร้างความตระหนัก มีมารยาทในการฟัง
ร่างบทเรียน
3 หลักการฟัง
2 ประเภทของการฟัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 2
4 มารยาทในการฟัง
1 ความรู้พื้นฐานของการฟัง
กิจกรรมที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิเคราะห์เรื่องที่ฟัง?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 3 ใช้วิจารณญาณในการฟัง ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ ข้อที่ 4 ฟังข่าว บทความ นิทาน ฯลฯ และสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พูดในโอกาสต่าง ๆ?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 5 มีมารยาทในการพูด ข้อที่ 6 กระบวนการปฏิบัติ พูดในโอกาสต่าง ๆ ข้อที่ 7 พูดแสดงความรู้สึกจากเรื่องที่กำหนดให้ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พูดอธิบายรายละเอียดตามที่กำหนด?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 8 ฟังวรรณกรรมท้องถิ่นอยุธยา สถานที่สำคัญและสามารถแต่งคำประพันธ์ตามที่กำหนด

เกี่ยวกับผู้สอน

4.26 (23 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

335 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย ให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน