4.50(2)

ท30203 การฟัง การพูด 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ฝึกทักษะการฟัง  การพูด   มีมารยาทในการฟัง  การพูด  ฟังอย่างมีวิจารณญาณ ฟังนวนิยาย   วิเคราะห์เรื่องที่ฟัง   การพูดสัมภาษณ์   การพูดโต้วาที   การพูดเล่าเรื่อง   วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม  พูดวิจารณ์วรรณกรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิด  กระบวนการเขียน   กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการพัฒนาความคิด   กระบวนการฝึกปฏิบัติ ร้างความตระหนัก   กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   กระบวนการคิดโดยใช้วิจารณญาณ   กระบวนการทางภาษาบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   กล้าแสดงออกในทาง ที่ถูกมีความรับผิดชอบ มีจรรยามารยาท   อ่อนน้อมถ่อมตน   มีความซื่อสัตย์   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การฟัง

1. 1 เรื่อง วิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟัง00:00:00
1. 2 เรื่อง มารยาทในการฟัง00:00:00
1. 3 เรื่อง การฟังอย่างมีวิจารณญาณ00:00:00
กิจกรรมที่ 1 มารยาทในการฟัง
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการฟังและการดู
กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู (การเลือกดูสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณา)
กิจกรรมที่ 3 ความรู้จากการฟังและดู
1. 4 คิดแบบสังเคราะห์
ตัวอย่างการวิเคราะห์บทเพลง
กิจกรรมที่ 4 สำรวจความคิดจากการฟังบทเพลง
กิจกรรมที่ 5 วิจารณญาณในการรับสาร
1.5 ความหมายและองค์ประกอบของนวนิยาย
1.6 ตัวอย่างนวนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรต์
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการฟังและการดู

หน่่วยที่ 2 การพูด

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรยนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
4.50 (4 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

329 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔ - ๕/๖