5.00(1)

ท30207 การฟัง-การพูด 3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท 30207   การฟัง – การพูด 3                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       ภาคเรียนที่ 1        เวลา 40 ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                   ฝึกทักษะการฟัง การพูด มีมารยาทในการฟัง ฟังอย่างมีวิจารณญาณ ฟังบทความ แล้ววิเคราะห์บทความที่กำหนด ฟังวรรณคดีวรรณกรรมแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ได้ ฟังและวิเคราะห์เรื่องราวจากสื่อต่าง ๆ        ได้อย่างคล่องแคล่วและเห็นคุณค่าของเรื่องที่ฟัง ปฏิบัติตนในการพูดอภิปรายหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากวรรณกรรมท้องถิ่นอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องตามจุดประสงค์ การพูดปาฐกถาตามที่กำหนดให้ได้ พูดและเขียนบทความ สารคดี เรื่องสั้นตามที่กำหนดได้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการอภิปราย นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์        มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเป็นประชาธิปไตย

ผลการเรียนรู้

  1. ฟังบทความแล้วสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้
  2. ฟังอย่างมีวิจารณญาณ
  3. ตระหนักและเห็นคุณค่า มีมารยาทในการฟัง
  4. ฟัง ดูสื่อและวิเคราะห์เรื่องราวจากสื่อได้ถูกต้อง
  5. ฟัง อ่านวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองพร้อมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ได้
  6. พูดอภิปรายวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรงประเด็นอย่างมีหลักเกณฑ์
  7. พูดปาฐกถาได้
  8. พูด เขียนสารคดี บทความ เรื่องสั้นตามที่กำหนด
  9. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่กำหนดได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย
  10. ตระหนักถึงกระบวนการปฏิบัติในเรื่องการอ่าน การเขียน และการฟัง การดู การพูด

รวม 10 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฟังสารวิจารณ์สื่อ?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 1 ฟังอย่างมีวิจารณญาณ ข้อที่ 2 ฟัง ดูสื่อและวิเคราะห์เรื่องราวจากสื่อได้ถูกต้อง
การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
คลิปวีดิโอ แบบฝึกทักษะที่ 1
แบบฝึกทักษะที่ 1
การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟังและการดู
คลิปวีดิโอ แบบฝึกทักษะที่ 2
แบบฝึกทักษะที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าภาษาสื่อความ?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 3 ฟังบทความแล้วสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้ ข้อที่ 4 ฟัง อ่านวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองพร้อมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ได้ ข้อที่ 5 ตระหนักและเห็นคุณค่า มีมารยาทในการฟัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สื่อสะท้อนวรรณกรรมท้องถิ่น?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 6 พูดอภิปรายวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรงประเด็นอย่างมีหลักเกณฑ์ ข้อที่ 7 พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่กำหนดได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สร้างสรรค์ภาษา?

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ข้อที่ 8 พูดปาฐกถาได้ ข้อที่ 9 พูด เขียนสารคดี บทความ เรื่องสั้นตามที่กำหนด ข้อที่ 10 ตระหนักถึงกระบวนการปฏิบัติในเรื่องการอ่าน การเขียน และการฟัง การดู การพูด

เกี่ยวกับผู้สอน

4.80 (10 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

1266 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน