4.50(2)

ท30209 วรรณคดีมรดก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ท  ๓๐๒๐๙   ชื่อวิชา วรรณคดีมรดก                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     ภาคเรียนที่ ๑   เวลา    ๒๐    ชั่วโมง      จำนวน     ๐ .๕   หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก แนวทางการอ่านวรรณคดีมรดก ความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีมรดก อ่านรามเกียรติ์ (ฉบับรัชกาลที่ ๑)  อิเหนา ขุนช้างขุนแผน และพระอภัยมณีให้รู้เรื่องตลอดโดยสังเขป และอ่านตอนที่สำคัญในเชิงวรรณศิลป์   ตอนที่ทำให้เห็นภาพชีวิตในสมัยบรรพบุรุษ และตอนที่เกี่ยวกับศิลปะสาขาต่างๆ   โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิด  กระบวนการเขียน ในการพัฒนาทักษะ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการกระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย    เพื่อให้สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ                 ตัวละครสำคัญ แนวคิดและคุณค่าในเรื่องโดยเปรียบเทียบกับบุคคล และเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  ท่องจำและบอกคุณค่าบทร้อยกรองที่ประทับใจสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ เกิดความประทับใจศิลปะการประพันธ์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายลักษณะเฉพาะของวรรณคดีมรดก และแนวทางการอ่านวรรณคดีมรดก

๒ .อธิบายความสำคัญและความเป็นมาของวรรณคดีมรดกเรื่องที่กำหนดให้อ่าน

๓. วิเคราะห์ตัวละครสำคัญในวรรณคดี และเปรียบเทียบกับบุคคล  เหตุการณ์ และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

๔. วิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง และนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์คุณค่าของวรรณคดีมรดกเรื่องที่กำหนดให้อ่าน

๖. ท่องจำและบอกคุณค่าบทร้อยกรองที่ประทับใจและนำไปใช้อ้างอิง

รวมทั้งหมด             ๖              ผลการเรียนรู้

 

เกณฑ์การวัดประเมินผล

คะแนน                 ๘๐   : `๒๐

คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค  ๓๐    (งานเดี่ยว   งานกลุ่ม  อภิปราย)

คะแนนสอบกลางภาค  ๒๐

คะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาค ๓๐  (งานเดี่ยว   งานกลุ่ม  อภิปราย)

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกียวกับวรรณคดีมรดก

แบบทดสอบก่อนเรียน วรรณคดีมรดก
วิดิทัศน์ วรรณคดีและวรรณกรรม00:00:00
การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
วิดิทัศน์ คุณค่าด้านวรรณศิลป์โวหารภาพพจน์00:00:00
ความหมายและคุณค่าของวรรณดีมรดก
โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
ใบงาน คุณค่าด้านวรรณศิลป์โวหารภาพพจน์
แบบทดสอบหลังเรียน

บทละครเรื่องรามเกียรติ์

บทละครเรื่องอิเหนา

เสภาขุนช้าง – ขุนแผน?

1. ที่มาและเนื้อหาเรื่องขุนช้าง- ขุนแผน 2. ลักษณะคำประพันธ์ขุนช้าง- ขุนแผน 3. ถอดคำประพันธ์เรื่องขุนช้าง- ขุนแผน 4. การวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาขุนช้าง- ขุนแผน 5. การวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ขุนช้าง- ขุนแผน 6. สรุปความรู้และข้อคิดเรื่องกาพย์ขุนช้าง- ขุนแผน

สอบวัดผลกลางภาคเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู ชำนาญการพิเศษ
4.75 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

992 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำเรียนออนไลน์ได้น่าสนใจ และมีความหลากหลายมากค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดีมาก มีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีใบงานหลากหลาย มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน