0(0)

ท31101 ภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ท31101 ภาษาไทย 1

รายวิชาพื้นฐาน                                                                               กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                                                เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง การอ่านตีความ จับใจความ อ่านเอาเรื่องและตอบคำถามจากการอ่านได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเขียนกรอบแนวคิดจากเรื่องที่อ่าน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ การเขียนสื่อสารในรูปแบบพรรณนาได้อย่างถูกต้อง มีการเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างชัดเจน เขียนย่อความ และผลิตงานเขียนในรูปแบบบันเทิงคดี พูดสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างเหมาะสม วิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู พูดต่อที่ประชุมชนและพูดอภิปรายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น บอกลักษณะเด่นของวรรณกรรมและวรรณคดีเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของสังคมในอดีตรวมทั้งสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง สามารถท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานที่ตนเองสนใจหรือกำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นำทักษะภาษาไทยไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารญาณ รักภาษาไทย ดำรงไว้เป็นสมบัติของชาติ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ตลอดจนมีมารยาทในการอ่าน การฟัง การดู และการพูด

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9

ท 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/8

ท 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/5, ม.4-6/6

ท 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4

ท 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4, ม.4-6/6

 

รวม 21 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 2. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 3. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการฟัง การดู และการพูด และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 4. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • 5. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวรรณคดี และวรรณกรรม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทนมัสการและมหาชาติ

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
เสียงพยัญชนะ
เสียงสระ
เสียงวรรณยุกต์
สรุปเรื่องเสียงในภาษาไทย
มอบหมายงานเรื่องเสียงในภาษาไทย
สรุปบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
บทอาขยานบทนมัสการมาตาปิตุคุณ
บทอาขยานบทนมัสการอาจริยคุณ
บทอาขยานบทนมัสการมาตาปิตุคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
บทอาขยานบทนมัสการอาจริยคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
มอบหมายงานเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
มอบหมายงานเรื่องท่องบทอาขยานบทนมัสการมาตาปิตุคุณ
มอบหมายงานถอดคำประพันธ์บทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจริยคุณ
การอ่านตีความ
มอบหมายงานเรื่องการอ่านตีความ
คำราชาศัพท์
สรุป power point คำราชาศัพท์
มอบหมายงานเรื่องคำราชาศัพท์
วิเคราะห์ภาษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มอบหมายงานเรื่องวิเคราะห์ภาษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มหาชาติ ตอนที่ 1
มหาชาติ ตอนที่ 2
สรุป power point มหาชาติ
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นิราศนรินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

เกี่ยวกับผู้สอน

ชื่อ นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา วันเดือนปีเกิด 4 พฤษภาคม 2537 สถานที่เกิด 99 หมู่ 2 ถนนคำตากล้า-บ้านดุง ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 ที่อยู่ตามภูมิลำเนา 35 หมู่ 9 บ้านคำปลาฝา-นาทวี ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 อาชีพ ข้าราชการครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำปลาฝา-นาทวี ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคำยางพิทยาคม ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
4.50 (4 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

286 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 2. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 3. ใบความรู้ประกอบการสอน
 • 4. ใบงาน
 • 5. วิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
 • 6. google from

ความต้องการ

 • 1. นักเรียนต้องศึกษาให้ครบทุกบทเรียนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์
 • 2. นักเรียนต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ แล้วส่งครูผู้สอนตามเวลาที่กำหนด
 • 3. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ศึกษาบทเรียนออนไลน์ หรือเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ที่บ้าน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับไปทำกิจกรรมในห้องเรียน
 • 4. ถ้าหากนักเรียนสงสัย หรือไม่เข้าใจ สามารถติดต่อครูผู้สอนได้โดยตรงตามช่องทางที่ครูได้นัดหมายเอาไว้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4